"Idrottsmodellen" - ger förutsättningar för en förening i ständig utveckling

I början av 90-talet växte föreningen snabbt. Vi behövde lokaler för vår träning. Redan från starten har organisationen Friskis&Svettis haft en fast övertygelse om att frihet är viktigt för att förverkliga vår idé. Det gjorde oss banbrytande bland svenska föreningar. De egna lokalerna gjorde att vi kunde gå ifrån kommunala idrottshallar och lämna plats för andra föreningar. 1993 fick föreningen möjlighet att hyra lokalen på Björnövägen, ett stort lyft för verksamheten.

Föreningens driftbolag har funnits sedan 2003, den nya fastighetsägaren på Björnövägen krävde ett momspliktigt bolag för att göra stora investeringar vid ombyggnaden av lokalen 2004. Genom åren har Friskis&Svettis haft en tät dialog med Skatteverket och revisorerna för att allt ska bli rätt och riktigt. Sista augusti 2015 fastslog Kammarrätten i en dom att föreningarna ska betala mer i skatt.  Den nya lagtolkningen innebär att F&S inte längre får dra av moms genom vårt dotterbolag. Det betyder att allt vi köper blir 19 procent dyrare. För hela rörelsen blir notan runt 60 miljoner extra årligen. Skatteverkets förklaring till förändringen är att svenska lagar ska tillämpas på samma sätt som EU-lagstiftningen. Det är ett förståeligt argument, men konsekvenserna av beslutet är förödande – inte bara för Friskis&Svettis, utan för många svenska idrottsföreningar. 

En större del av F&S Västerås verksamhet föreslås läggas i föreningens helägda driftbolag. Syftet är att ge föreningen de bästa förutsättningarna för att kunna fortsätta skapa rörelseglädje för alla.

Våren 2016 gjorde Skatteverket ett viktigt ställningstagande. Det rörde hur svenska föreningars dotterbolag får hyra ut lokaler till sina egna ägare (föreningarna). Beslutet påverkar inte bara Friskis&Svettis utan idrottsföreningar i hela Sverige.

Vägval för föreningen

I och med Skatteverkets nya riktlinjer behöver F&S Västerås göra ett vägval. Det ena alternativet är att fortsätta att bedriva verksamheten på ungefär samma sätt som idag, med ökade momskostnader på runt 2 miljoner kronor per år. Detta eftersom Skatteverkets nya regeltolkning innebär att föreningens dotterbolag inte längre får dra av ingående moms för lokaluthyrningen till föreningen. Konsekvensen av det skulle kunna vara att föreningen måste spara på investeringar, underhåll, inspiration och utveckling.

Idrottsmodellen – beprövat upplägg i föreningssverige

Det andra alternativet är ett upplägg som ibland kallas för ”idrottsmodellen” eftersom det används av fler och fler svenska idrottsföreningar. Här görs en tydligare uppdelning mellan föreningens och dotterbolagets verksamheter och en större del av föreningens verksamhet hamnar i dotterbolaget. Friskis&Svettis fortsätter vara en förening med det ideella engagemanget som kärna. Dotterbolaget ägs 100 procent av föreningen. Dotterbolagets pengar går direkt tillbaka till verksamheten och kommer på så sätt till nytta för föreningens medlemmar.

Omställning under våren 2018

Eftersom Skatteverkets nya regeltolkning redan har börjat gälla från den 1 januari 2016, och det innebär stora kostnader för föreningen varje månad, vill föreningen göra omställningen. Flera Friskisföreningar har redan gjort verksamhetsöverlåtelsen till sina dotterbolag.

Störst förändring blir det internt. Vår ambition är att medlemmar och funktionärer inte ska märka något av omställningen, säger verksamhetschef Marie Johansson. Friskis ska fortfarande kännas som Friskis. Friskis&Svettis är en idé om träning och det lutade sig styrelsen emot när de fattade beslutet. Styrelsen föreslår att omorganisera F&S Västerås för att det ger föreningen bäst förutsättningar att fortsätta förverkliga vår idé om träning för alla.

----

FRÅGOR & SVAR

 

Vad är ”idrottsmodellen”?

Idrottsmodellen (ett så kallat IdrottsAB) är ett sätt för ideella idrottsföreningar med helägda dotterbolag att dela upp sin verksamhet, så att de fortfarande hänger ihop men att det blir tydligt vad som hör till bolaget och vad som hör till föreningen. Här läggs den ideella verksamheten i föreningen och all försäljning i bolaget. Modellen har fått sitt smeknamn eftersom den används av många svenska idrottsföreningar. 

Hur gör andra F&S-föreningar med dotterbolag?

Eftersom flera F&S-föreningar i Sverige har dotterbolag, har de ställts inför samma situation som F&S Västerås. F&S Stockholm, F&S Göteborg, F&S Södertälje, F&S Skellefteå, F&S Danderyd, F&S Skövde, F&S Eskilstuna och F&S Borlänge har till exempel redan gått över eller påbörjat övergången till idrottsmodellen.

Varför ska vi omorganisera Friskis&Svettis Västerås?

Efter en grundlig analys av de två alternativ som föreningen ställts inför och deras konsekvenser blev det tydligt att idrottsmodellen är det alternativ som ger föreningen störst möjligheter att förverkliga vår idé om träning för alla.

Innebär övergången att F&S Västerås blir mer kommersiellt?

Nej, F&S Västerås är fortfarande en ideell förening med samma verksamhetsidé och samma värderingar som förut. Föreningens driftbolag har funnits sedan 2003 då den nya fastighetsägaren på Björnövägen krävde ett momspliktigt bolag för att göra de investeringar som gjordes vid den stora ombyggnaden av lokalen 2004. Redan från starten har det varit ett sätt för föreningen att få driften att fungera smidigt.

Dotterbolaget kommer även i framtiden att fylla samma funktion, med skillnaden att en större del av verksamheten än förut handhas av bolaget istället för av föreningen. Eftersom föreningen äger dotterbolaget till 100 procent går samtliga intäkter i bolaget tillbaka till föreningens medlemmar och funktionärer. Det finns inga aktieägare som plockar ut vinster ur bolaget. Allt styrs via ägardirektiv från föreningen till bolaget där det tydligt anges vad som gäller för bolaget, bl a Friskis värderingar, stadgar, regler och rekommendationer.

Vad innebär övergången för föreningen?

Övergången kommer kräva en intern omorganisation som bland annat berör anställd personal och det administrativa arbetet, ex ekonomihantering.

Vad innebär övergången för mig som medlem?

Du som medlem kommer troligen inte att märka någonting alls av. Friskis kommer fortsätta att kännas som Friskis och träningen rullar på precis som vanligt.

"Idrottsmodellen" ger förutsättningar framåt.